„Sejdi někdy z vyšlapané cesty a ponoř se do lesa. Určitě najdeš něco, co jsi nikdy předtím neviděl.“

Alexander Graham Bell

„Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě.“

Benjamin Franklin

„Les žije lépe bez člověka, ale lidstvo žije hůř bez lesa.“

Theodor Kunkele

„Zacházíme s tímto světem, jako bychom měli ještě jeden rezervní v kufru.“

Jane Fondová

„Lidskou schopnost vytvořit si životní prostor předčí pouze schopnost ho ničit.“

Georg Christoph Lichtenberg

Lomnický les nad obcí Stružinec patří svoji rozlohou (104 ha) a strukturou bezesporu k tomu nejlepšímu, co u nás máme. Složení lesa není jednodruhové a přítomný smrk je doplněný  dalšími dřevinami jako jsou douglaska, vejmutovka, buk, dub, bříza, jedle a další dřeviny. Věkové složení lesa je také velmi dobře odstupňované, takže kromě nových výsadeb jsou zde zastoupena pásma i sto dvacet let stará.

Dotčený les je zároveň součástí lokálního biokoridoru Želešský potok LBC, který je chráněnou lokalitou. Na jeho území se nacházejí vzácné druhy živočichů i rostlin.

Díky tomuto lesu jsme uchráněni přímému pohledu na lom a skládku a právě tento les chtějí, máme to však stále ještě ve svých rukou!

Tento les zároveň chrání naši drahocennou VODU!

DĚKUJEME!!!

AKTUÁLNĚ

 14.03.2019

Vážení příznivci a přátelé,
je tomu již pěkná řada týdnů, co jsme zde zveřejnili poslední příspěvek. Čekali jsme totiž, až se podaří dojednat termín slíbeného jednání se zástupci okolních obcí. Toto jednání proběhlo právě dnes odpoledne na radnici v Lomnici nad Popelkou.  Za účasti našeho starosty a místostarosty a  starostů obcí Stružinec, Košťálov, Libštát a  Nová Ves nad Popelkou, jsme jednali o možnosti společného postupu při jednání se společností Eurovia, která vlastní kamenolom v Košťálově. Hodně času jsme věnovali vzájemnému vysvětlování názorů na dopady  zamýšleného rozšíření těžební plochy v kamenolomu. Na závěr konstruktivního jednání jsme se  domluvili, že starosta Lomnice nad Popelkou pan Mgr. Josef Šimek,  požádá společnost Eurovia o schůzku, na kterou opět přizve zástupce petičního výboru a starosty z okolních obcí. Tímto máme za sebou další dílčí krok na dlouhé cestě k zachování zdravého životního prostředí a zdrojů pitné vody. Děkujeme tímto vedení města Lomnice nad Popelkou za poskytnutí prostoru a pomoc při organizaci dnešní schůzky.
Dále jsme začali jednat o návrhu usnesení zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou, ve kterém by se  naši zastupitelé jasně vyjádřili  k nakládání s  pozemkem parcelní číslo 198/1 v katastrálním území Želechy a jeho funkci do budoucna.
Jakmile bude něco nového, ihned se to dozvíte.
LES ŽIJE!!!!!

Společné prohlášení

V pondělí 10. září se sešla rada města se zástupci petičního výboru iniciativy „Lomnický les“. Obě strany si navzájem vyjasnily své názory a shodly se, že všem jde v podstatě o stejnou věc. Současné vedení města chce také chránit přírodní bohatství (les, vodní zdroj a biokoridor Želešský potok) v oblasti Želech a tento závazek zohlední při přípravě rozhodnutí rady města a zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou. Vedení města chápe petici „Lomnický les“ jako občanskou iniciativu, jejíž výsledek by mohl posloužit jako základ pro jednání s okolními obcemi a podnikatelskými subjekty, které by město chtělo iniciovat. Zároveň přizvalo zástupce petičního výboru jako partnera budoucích jednání o komplexním řešení dané lokality s důrazem na maximální ochranu výše uvedeného přírodního bohatství.

Náš doplněk ke společnému prohlášení

Vážení občané města Lomnice nad Popelkou a okolních obcí,

tento dílčí úspěch je pouhým začátkem na cestě k ochraně našeho přírodního dědictví směrem k horám. Přibývající podpisy na petici jsou stále aktuální a nutné, neboť text, jak je nyní psán, se týká spíše současnosti a cesta k cíli je ještě velmi dlouhá. Máme však dobře nakročeno a věříme, že dodržení tohoto společného prohlášení je slibným začátkem k velkým činům vedoucím nejen k ochraně našeho lesa, vrtu a studny, ale lomnické krajiny jako celku.

Děkujeme za Váš hlas. Je pro les i vodu důležitý!

\
Parcelní číslo: 198/1
\
Katastrální území: Želechy [686794]
\
Výměra [m2]: 826264
\
Vlastnické právo: Město Lomnice nad Popelkou
r
pozemek určený k plnění funkcí lesa
r
ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně

Kdo jsme:

lomničáci, kterým není lhostejný osud přírody v lokalitě želešského lesa, potoka, vrtu a studny

Co chceme:

uchovat tuto lokalitu beze změny v užívání příštím generacím

Čemu se vyhýbáme:

zapojení do předvolebního boje, jsme apolitičtí, nepodporujeme žádné politické uskupení a nechceme žádným způsobem škodit městu a jeho zastupitelům

Tento les je poslední optickou clonou před měsíční krajinou za ním.

Tento les je poslední přírodní ochranou pro živou vodu pod ním.

(za)Chraňme ho!

Pin It on Pinterest

Share This