Proti

 • Narušení a ovlivnění významného vodního ochranného pásma.
 • Výrazné ovlivnění povrchových i podpovrchových zdrojů vody.
 • Poslední optická ochrana před pohledem na lom.
 • Zničení významného krajinného prvku.
 • Nadměrný hluk.
 • Nadměrné zvýšení prašnosti.
 • Negativní dopad na zdejší populace živočichů a rostlin, popřípadě jejich úplné vymizení. 
 • Ztráta rekreační oblasti (houbaření, sběr lesních plodů, procházky, běh atd.)
 • Velmi negativní dopad na ekosystém celé oblasti včetně negativního ovlivnění lidské psychiky a zdraví.
 • Zvětšení lomu směrem k Lomnici nad Popelkou.
 • Zbylá část lesa bude náchylnější na polomy a vývraty.
 • Negativní vliv na klima krajiny. 
 • Silně zasaženou oblastí bude obec Stružinec, jímž tímto zmizí jediná ochrana před lomem.

 

Pro

 • Finanční přínos do městského rozpočtu.
 • Obava z dopravy odvalového materiálu přes naše město na jiné místo skladování.
  Tato možnost se jeví jako nepravděpodobná z několika důvodů:
  – požadovaná lokalita našeho lesa jako místa pro úložiště skrývkového materiálu není jediná, ale jedna z mnoha dalších.
  – Možnost transportu je i dalšími třemi směry.
  – Obrovská finanční zátěž.
  – Možnost obnovení železniční přípojky.
  – V případě podobně velikých lomů je to nestandardní postup.

 

Trocha nadsázky:

I kdyby přeci jenom došlo k odvážení odvalu přes naše město, tak je to stále lepší, nežli do města dovážet stejnými prostředky pitnou vodu. Může se totiž stát, že se z mnoha důvodů želešský vrt „zastaví“!

Dovolujeme si upozornit, že v případě vizualizací se jedná pouze o pravděpodobný obraz naši krajiny.
Výška a rozloha skládky těžebního odpadu závisí na tempu těžby, na reliefních sklonech, na míře odpadového materiálu v ložisku…
Dále si dovolujeme upozornit, že z čistě etických důvodů jsme neprovedli vizualizaci celého záboru lesního pozemku 198/1 nebo vizualizaci po těžbě lesního porostu pod zabranou plochou.

Pin It on Pinterest

Share This