V Lomnici nad Popelkou dne 3. 12. 2018

Připomínka ke zprávě o uplatňování územního plánu Lomnice nad Popelkou 2018

Na základě doručení zprávy o uplatňování Územního plánu Lomnice nad Popelkou uplatňujeme tuto připomínku:

Vzhledem ke známému záměru využít část území v katastrálním území Želechy k činnostem souvisejícím s těžbou kamene, je zapotřebí v nezastavěném území výslovně vyloučit těžbu nerostů a činnosti s ní související, a to minimálně v rozsahu ochranného pásma vodního zdroje Želechy a chráněného ložiskového území lomu Košťálov na území města Lomnice nad Popelkou.

Ve své úvaze vycházíme z § 18 odst. 5 stavebního zákona, který praví: „V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.“

Protože Územní plán Lomnice nad Popelkou v nezastavěném území těžbu nerostů a stavby, zařízení nebo jiná opatření s ní související nevylučuje, a je tedy možné k této činnosti nezastavěné území využít, je třeba tuto činnost z důvodu veřejného zájmu, kterým bezpochyby ochrana vodního zdroje Želechy je, v Územním plánu Lomnice nad Popelkou jako využití nezastavěného území výslovně vyloučit.

Dále bychom rádi v rámci odůvodnění naší připomínky uvedli, že základním cílem územního plánování je podle § 18 odst. 1 stavebního zákona vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožovat podmínky života generací budoucích.

Voda je jedním ze základních předpokladů života nejen jako předpokladu rozvoje území města Lomnice nad Popelkou, ale i jako života obecně. Z tohoto důvodu je třeba vodní zdroje v souladu s požadavky na naplňování principů udržitelného rozvoje chránit před jejich poškozením nebo znehodnocením, protože bez odpovídajícího zdroje vody není možný jakýkoli rozvoj území. V rámci přípravy těžby nerostů nebo činnostmi s ní souvisejícími nelze objektivně vyloučit možné ovlivnění vodního zdroje, a proto je nutné tyto činnosti v rámci podmínek využití nezastavěného území výslovně vyloučit, protože v opačném případě by nebyla zajištěna ochrana rozhodujícího vodního zdroje jako základního předpokladu udržitelného rozvoje města Lomnice nad Popelkou. Tím je naplněn i veřejný zájem na výslovném vyloučení těžby nerostů a s ní souvisejících staveb a zařízení.

Podle § 18 odst. 4 stavebního zákona územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků.

Vodní zdroj zajišťující rozhodující množství vody v území je nutno zcela jednoznačně a nepochybně považovat za hodnotu v území, kterou je třeba v souladu s cíli územního plánování stanovenými stavebním zákonem chránit, a zajistit ochranu této hodnoty v Územním plánu Lomnice nad Popelkou v souladu s požadavky stavebního zákona. Tuto hodnotu je nutno, jako základní předpoklad rozvoje území, chránit a zcela nepochybně je třeba upřednostnit ochranu vodního zdroje před zajištěním ochrany těžby nerostů, která není základním předpokladem pro rozvoj území města Lomnice nad Popelkou.

Bez výslovného vyloučení těžby nerostů a s ní souvisejících činností v nezastavěném území v Územním plánu Lomnice nad Popelkou tak nejsou naplněny cíle územního plánování v souladu se stavebním zákonem.

Na závěr si dovolujeme zmínit skutečnost, že podle urbanistické koncepce současně platného Územního plánu Lomnice nad Popelkou jsou hlavní zásady koncepce rozvoje řešeného území následující: důsledná obnova a udržení kvality původní, historické urbanistické struktury jednotlivých sídel i jedinečného charakteru volné krajiny. Se záměrem využití části území v katastrální území Želechy pro činnosti související s těžbou nerostů je spojeno odlesnění části území a výrazné terénní úpravy, čímž dojde k narušení jedinečného charakteru volné krajiny v této části územní města Lomnice nad Popelkou. Výslovným vyloučením těžby nerostů a s ní souvisejícími nebo podmiňujícími činnostmi v nezastavěném území dojde k potvrzení urbanistické koncepce, když v opačném případě bude Územní plán Lomnice nad Popelkou ve vnitřním rozporu.

V části urbanistické koncepce Územního plánu Lomnice nad Popelkou, která řeší návrh opatření z hlediska naplnění požadavků na sídelní zeleň v krajině je stanoveno:

Pro zachování a posílení vysoké krajinářské hodnoty zájmového území je nutná ochrana veškeré stávající krajinné zeleně a doplňování liniové zeleně podél komunikací a vodotečí. Důležitá je ochrana všech významných krajinných prvků (§ 3 písm. b/ zákona o ochraně přírody a krajiny) a jejich doplňování.

Nevyloučením těžby nerostů a s ní souvisejícími nebo jí podmiňujícími činnostmi nemůže dojít k naplnění urbanistické koncepce z hlediska požadavků na sídelní zeleň v krajině, za kterou je třeba lesní zeleň považovat. Současně nebude naplněn ani požadavek na ochranu významného krajinného prvku dle zákona o ochraně přírody a krajiny, v němž je les jako významný krajinný prvek definován. Nevyloučením těžby nerostů a s ní souvisejících nebo jí podmiňujících činností v nezastavěném území nemůže být naplněna urbanistická koncepce Územního plánu Lomnice nad Popelkou, protože podmínky využití nezastavěného území výslovně nevylučují takové využití, jímž by mohlo ke zničení nebo znehodnocení krajinné zeleně i významného krajinného prvku, kterým je les v oblasti Želech, dojít.

Pin It on Pinterest

Share This