„Zachraňme lomnický les!“

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,

na 23. zasedání zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou, konaného dne 18. 4. 2018, zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., se sídlem v Liberci, na změnu územního plánu ve věci změny využití pozemku p.č. 198/1 v katastrálním území Želechy (ukládání skrývky a výkopku z těžebního území) a současně odložilo její projednání na dobu po komunálních volbách z důvodu větší legitimity nově zvoleného zastupitelstva a z důvodu dostatku času pro projednání předmětné žádosti.

V rámci projednávaného bodu Mgr. Josef Šimek, po přečtení návrhu usnesení uvedl, že podaná žádost je v tuto chvíli bezpředmětná, neboť

a) Lomnice nad Popelkou má v tuto chvíli rozpracované dvě změny územního plánu a bylo by dobré s další změnou posečkat, až se stávající změny více rozvinou,
b) je nutné věc projednat s úřady územního plánování, aby bylo zcela jasné, jakým způsobem lokalitu řešit a jak řešit eventuální změnu územního plánu, neboť jde o záležitost, která se v oblasti Libereckého kraje doposud neřešila,
c) žadatel o změnu územního plánu nepředložil k žádosti všechny potřebné dokumenty (např. souhlas vlastníka pozemku, který je vyžadován stavebním zákonem),
d) chybí dostatečné podklady k tomu, aby bylo možné se o něčem reálně bavit.

My, níže podepsaní, jsme byli postupem zastupitelstva a zdůvodněním pana starosty zaskočeni, neboť jsme očekávali, že považuje-li žádost vedení města v současné době za bezpředmětnou, nebude ji vůbec zařazovat do programu jednání zastupitelstva, nebo žádost zastupitelstvo zamítne a zahájí věcnou debatu o tom, zda-li je vůbec v zájmu města a přilehlých obcí uvažovat o změně využití dané lokality.

Způsob projednání žádosti na zastupitelstvu a dosavadní nečinnost ze strany města nás spíše vede k přesvědčení, že šlo ze strany vedení města o první test nálady veřejnosti v této otázce a nyní se hledají důvody a připravují podklady pro to, aby žádosti bylo nakonec vyhověno. Máme stále na paměti 6. zasedání zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou, konaného dne 15.6.2011, kdy byl schválen prodej části lesního pozemku p.č. 198 v katastrálním území Želechy o výměře cca 7,15 ha této společnosti za cenu 150,- Kč/m2.

Dále bychom rádi upozornili na skutečnost, že společnost EUROVIA Kamenolomy, a.s. má zpracováno 7 variant dalšího rozšiřování své podnikatelské činnosti v této lokalitě, kdy většina z nich bude po dohodě s vlastníky pozemků a případné změně v jejich užívání bezprostředně sousedit s ochranným pásmem vodního zdroje v Želechách (vrt a studna). Z tohoto důvodu bychom očekávali, že Město Lomnice nad Popelkou se důkladně seznámí a přezkoumá všechny varianty možného rozšíření a ve spolupráci s okolními obcemi zajistí, aby významný zdroj pitné vody na Lomnicku nemohl být žádným způsobem ovlivněn, narušen nebo poškozen.

My, níže podepsaní, proto zdvořile žádáme nové zastupitele, aby neprodávali lesní pozemek p.č. 198/1 v katastrálním území Želechy ani jeho část třetí osobě, ani neuvažovali o změně územního plánu, který by měl za následek změnu způsobu jeho užívání. K tomuto závěru nás vedou tyto důvody, které by mohly nastat:

  • Narušení a ovlivnění významného vodního ochranného pásma
  • Možné výrazné ovlivnění povrchových i podpovrchových zdrojů vody
  • Zničení významného krajinného prvku a ztráta původního krajinného rázu
  • Nadměrný hluk a zvýšení prašnosti
  • Negativní dopad na zdejší populace živočichů a rostlin, popřípadě jejich úplné vymizení.
  • Ztráta rekreační oblasti (houbaření, sběr lesních plodů, procházky, běh atd.)
  • Neúnosné zvýšení eroze půdy

Na závěr nám dovolte shrnout naše požadavky, jejichž správnost a prosazení stvrzujeme níže svým podpisem.

 

Požadavky petice:

  1. Nepřejeme si prodej pozemku p.č. 198/1 v katastrálním území Želechy, jehož vlastníkem je Město Lomnice nad Popelkou, ani jeho propachtování („pronajmutí“) k jinému účelu než plnění funkce lesa.
  2. Nechceme jakoukoli změnu územního plánu Města Lomnice nad Popelkou, která by měla za následek vynětí pozemku p.č. 198/1 v katastrálním území Želechy z lesního půdního fondu a změnu způsobu jeho užívání.
  3. Chceme podpořit lomnické zastupitele při rozhodování o výše uvedené lokalitě, a nebudou-li si jisti svým rozhodnutím, zdvořile je žádáme o vypsání místního referenda o budoucím způsobu užívání pozemku p.č. 198/1 v katastrálním území Želechy.

Pin It on Pinterest

Share This